Algemene Voorwaarden​​​​​​​
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Gebruiker van deze voorwaarden is Erik Vink - Social Artist, Kvk-nummer 17258540 0000, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Koedijkstraat 53, 5212 SB tevens handelend onder de naam Erik Vink en hierna te noemen: Erik Vink.
1.2 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet verbonden of in dienstverband, gelden alleen als ze door Erik Vink in persoon schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Opdrachtgever.
1.4 Ook derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.
1.5 Erik Vink is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Erik Vink is tussen Opdrachtgever en Erik Vink van toepassing.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Erik Vink en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen Erik Vink  en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2 Indien zowel Erik Vink als Opdrachtgever naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Erik Vink wijst de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Van de voorwaarden van Erik Vink afwijkende bepalingen zijn bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Erik Vink en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 Indien Erik Vink schriftelijk of mondeling een overeenkomst aangaat met Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten met Erik Vink.

Artikel 3 - Offertes
3.1 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de verstrekte gegevens en/of bestanden door opdrachtgever. Deze worden pas bindend na bevestiging van de overeenkomst.
3.2 Alle door Erik Vink verstrekte gegevens en/of bestanden zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden Erik Vink niet.
3.3 Erik Vink aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever door derden aangeleverde gegevens en/of bestanden.

Artikel 4 - Overeenkomst
4.1 Indien de opdracht in aanloop of tijdens de looptijd van de opdracht afwijkt of veranderd van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.
4.2 Gegevens betreffende de opdracht van Erik Vink zoals eigenschappen, materialen, maten, kleur, enz., alsmede (overige) gegevens op de website of social media van Erik Vink zijn voor Erik Vink niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
4.3 Opdrachtgever machtigt Erik Vink om de opdracht door een derde partij, op een door Erik Vink gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 5 - Wijziging van de opdracht
5.1 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de offerte kon worden gerekend, de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Erik Vink hoeft de Opdrachtgever hierover niet op voorhand te informeren.
5.2 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Erik Vink ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen planning door Erik Vink wordt overschreden. Deze mogelijke overschrijding komt voor risico van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever Erik Vink voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.

Artikel 6 - Annuleren
6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een opdracht te annuleren voordat Erik Vink met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
6.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert is hij verplicht de reeds door Erik Vink gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.
6.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Erik Vink zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van Erik Vink.
6.4 Erik Vink heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.

Artikel 7 - Prijzen
7.1 Alle prijzen van Erik Vink zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.
7.2 De in offertes, projectplannen, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, productieprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, transportkosten, verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
7.3 Erik Vink behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van oplevering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Erik Vink heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.
7.4 De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door Erik Vink extra in rekening gebracht en behelst datgene waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zoals gewijzigde specificaties, instructies, informatie of door Erik Vink te maken kosten vanwege niet doorgegeven informatie door Opdrachtgever. Erik Vink is gerechtigd de offerte te verhogen in geval van meerwerk.
7.5 De op offertes, projectplannen, contracten, orderbevestigingen en fakturen vermelde post Onvoorziene Kosten (10% van het subtotaal) wordt standaard doorberekend tenzij schriftelijk anders overeengekomen is en in die vorm ook in het projectplan is opgenomen.
7.5 Opdrachtgever is verplicht alle informatie / gegevens die voor de uitvoer van de opdracht van toepassing kan zijn te controleren.
7.6 Erik Vink is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van extra, onduidelijk en / of onjuist aangeleverde informatie, bestanden of materialen door Opdrachtgever, en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die Erik Vink tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs waren te verwachten.

Artikel 8 - Betaling
8.1 Opdrachtgever is ertoe verplicht het factuurbedrag te allen tijde volledig en tijdig te betalen, zonder opschorting, verrekening of inhouding.
8.2 Opdrachtgever treedt door het enkele niet tijdig en / of volledig betalen en / of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
8.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Erik Vink. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld volgens de vastgestelde norm met een minimum van €250,00 (exclusief 21% BTW en de wettelijke 12,5% handelsrente.):
15% over de eerste € 2.500,00
10% over de volgende € 2.500,00 
5% over de volgende € 5.000,00
8.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij, naast de incassokosten, BTW en handelsrente, vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 1% per maand over het totaalbedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.
8.5 Opdrachtgever is ertoe gehouden op eerste verzoek van Erik Vink zekerheid te stellen voor alle aan Erik Vink te betalen bedragen te voldoen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
9.1 Montage / oplevering / levering door Erik Vink geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang Erik Vink geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Erik Vink.
9.2 Erik Vink heeft het recht het totale project terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.
9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot het verkochte/geleverde, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 10 - Levering, oplevertermijnen en verzending
10.1 Erik Vink heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
10.2 Opgegeven opleveringstermijnen door Erik Vink gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.
10.3 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Erik Vink zijn.
10.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 7.5, vervalt de oorspronkelijk opgegeven planning.
10.5 Erik Vink is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat oplevering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.
10.6 Erik Vink treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om op te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke oplevertermijn en Erik Vink deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden oplevertermijn Erik Vink niet kan worden toegerekend.
10.7 Eventuele verzending is altijd voor risico van de Opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door Erik Vink aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
10.8 Opdrachtgever is verplicht tot afname van hetgeen Erik Vink krachtens overeenkomst aan hem levert. Erik Vink zal het te leveren werk en / of de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan, gedurende maximaal 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na verloop van 14 dagen is Erik Vink gerechtigd het bestelde te vernietigen/af te voeren terwijl Opdrachtgever tot nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gehouden blijft.

Artikel 11 - Klagen / afwijkingen
11.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Erik Vink daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.
11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering Erik Vink wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.
11.3 Erik Vink dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld ingediende gebreken te controleren, bij gebreke waarvan zijn recht op klagen komt te vervallen. Het door Erik Vink geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
11.4 Indien de klacht naar het oordeel van Erik Vink juist is, zal Erik Vink een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is gratis vervangen, dit ter beoordeling door Erik Vink.
11.5 Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever nooit van haar verplichting om de factu(u)r(en) van Erik Vink volledig en tijdig te betalen.
11.6 Afwijkingen tussen (digitale) schetsen en het eindresultaat geven geen reden tot afkeuring of klagen.

Artikel 12 - Wanprestatie en ontbinding
12.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
12.2 Erik Vink heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Erik Vink heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:
- de inhoud van de opdracht naar het beslissende oordeel van Erik Vink in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
- het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
- op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
- Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
- beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
- Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
- de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt;
- Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
12.3 Het recht van Erik Vink in het geval als in artikel 12.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Opdrachtgever een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
12.4 Opdrachtgever is verplicht de voor Erik Vink ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien Erik Vink zich beroept op artikel 12.2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van Erik Vink op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3.

Artikel 13 - (Intellectuele) eigendomsrechten en naamsvermelding
13.1 Op alle door Erik Vink verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. behoudt Erik Vink alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Erik Vink. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. blijven eigendom van Erik Vink en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.
13.2 Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten. Niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.
13.3 Opdrachtgever dient te allen tijden naamsvermelding in de vorm van ‘Erik Vink - Social Artist’ bij gehele en/of gedeeltelijke on- en offline publicaties van/over het project of de opdracht. Bij het constateren van gehele of gedeeltelijke inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van minimaal €200,00 per afbeelding per publicatie. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

Artikel 14 - Overmacht
14.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Erik Vink overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
14.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Erik Vink of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Erik Vink, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Erik Vink.
14.3 Erik Vink is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
15.1 Erik Vink is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Erik Vink.
15.2 In het geval Erik Vink, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Erik Vink beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.
15.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 15.2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Erik Vink inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.
15.4 Erik Vink staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.

Artikel 16 - Garantie en vrijwaring
16.1 Opdrachtgever vrijwaart Erik Vink volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.
16.2 Opdrachtgever garandeert Erik Vink, dat met zijn opdracht aan Erik Vink en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door Opdrachtgever geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.
16.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 16.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Erik Vink twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Erik Vink bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Erik Vink door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.
16.4 Indien Erik Vink voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever haar volledig vrijwaren en Erik Vink alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.

Artikel 17 - Privacy
17.1 Erik Vink respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en zorgt dat eventuele persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
17.3 De website kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Erik Vink geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
17.4 Ingeval van vragen over het privacybeleid van Erik Vink, dan kan contact worden opgenomen via email info@erikvink.nl

Artikel 18 - Recht- en forumkeuze
18.1 Op alle door Erik Vink gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
18.2 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.